Название Цена, ₽
Chlamydia trachomatis Ig G 400.00
Chlamydophila pneumoniae комплекс 650.00
Chlamydophila pneumoniae, psittaci Ig G 350.00
Chlamydophila pneumoniae, psittaci Ig M 350.00